CURSO SHERTON Inglés en 52 semanas

Medios de Transporte - Vocabulario en Inglés
Means of Transport - English Vocabulary

Descárgalo gratis aquí

airliner (ér láiner) - avión de pasajeros
airplane (ér pléin) - avión
bicycle (báisikl) - bicicleta
bike (báik) - bici

boat (bóut) - barco, buque
bus (bas) - colectivo
canoe (kanú) - canoa, piragua
car (car) - auto, carro

cruiser (krúser) - crusero
ferry (férri) - transbordador
glider (gláider) - planeador
helicopter (hélicópter) - helicóptero

hot air ballon (hót ér balún) - globo aerostático
jet plane (dchét pléin) - avión a reacción
moped (móuped) - ciclomotor
motorbike (móutorbáik) - motocicleta

motorboat (móutorbóut) - lancha
ocean liner (óushen láiner) - transatlántico
pickup truck (pikáp trák) - camioneta
raft (raft) - balza

rocket (róket) - cohete
roller skates (róuler skéits) - patines
sailboat (séilbóut) - velero
scooter (skúter) - escúter

ship (ship) - buque, barco
skateboard (skéitbord) - monopatín, patineta
streetcar (stríit car) - tranvía
subway (sábwuéi) - tren subterráneo

taxi cab (táxi cáb) - taxi
train (tréin) - tren
truck (trák) - camión
van (van) - furgoneta - traffic

wagon (wágon) - carro, carreta

¿Quieres otra forma de aprender inglés?

Ingresa a nueva Comunidad de Sherton English >> Aquí podrás:
Aprender y enseñar / Conocer gente / Crear grupos / Participar en foros / Subir tus fotos y videos / Escribir tu propio blog / Trabajar en forma colaborativa / Conversar con otros miembros / y mucho más!