Adjetivos con terminación 'ous'

Adjectives ending in 'ous'

abstemious (abstímios) - abstemio
acrimonious (akrimóunios) - cáustico, enconado
advantageous (advantéishos) - ventajoso
adventurous (advéntcheros) - aventurero

ambiguous (ambíwios) - ambiguo

ambitious (ambíshos) - ambicioso
amorous (ámoros) - amoroso
amorphous (amórfos) - amorfo

amphibious (amfíbios) - anfibio
anonymous (anónimos) - anónimo
anxious (ánkshos) - deseoso
arduous (árdchiuos) - arduo

atrocious (atróushos) - atroz
auspicious (ospíshos) - prometedor
callous (kálos) - insensible
carnivorous (karnívoros) - carnívoro

cautious (kóshos) - cauteloso
circuitous (serkuítos) - tortuoso
conscientious (kontshiéntshos) - concienzudo
conscious (kóntshos) - consciente

conspicuous (kosnpíkiuos) - llamativo
contagious (kontéidchos) - contagioso
contemporaneous (kontemporéinios) - contemporáneo
contemptuous (kontémptchuos) - despectivo

continuous (kontíniuos) - continuo
copious (kóupios) - copioso
courageous (koréidchos) - valiente
courteous (kértios) - cortés

curious (kiúrios) - curioso
dangerous (déinsheros) - peligroso
delicious (dilíshos) - delicioso
delirious (dilírios) - delirante

devious (dívios) - desviado
dubious (dúbios) - dudoso
enormous (inórmos) - enorme
envious (énvios) - envidioso

erroneous (irróunios) - erróneo
fabulous (fábiulos) - fabuloso
facetious (fasíshos) - burlón
famous (féimos) - famoso

fastidious (fastídios) - quisquilloso
fatuous (fátchuos) - necio
ferocious (feróushos) - feroz
furious (fiúrios) - furioso

generous (dchéneros) - generoso
glorious (glórios) - glorioso
gorgeous (górdchos) - magnífico
gracious (gréishos) - cortés

grievous (grívos) - penoso
hideous (hídios) - horrible
hilarious (hilérios) - divertidísimo
homogeneous (homodchínios) - homogéneo

horrendous (horréndos) - horrendo
humorous (hiúmoros) - gracioso
impervious (impérvios) - impermeable
incongruous (inkóngruos) - incongruente

incredulous (inkrédchiulos) - incrédulo
industrious (indástrios) - laborioso
infamous (ínfamos) - infame
ingenious (indchínios) - ingenioso

intravenous (intravínos) - intravenoso
jealous (dchélos) - celoso
joyous (dchóios) - alegre
licentious (laiséntshos) - licencioso

illustrious (ilástrios) - ilustre
luminous (lúuminos) - luminoso
luscious (lóshos) - delicioso
luxurious (logshúrios) - lujoso

malicious (malíshos) - malévolo
marvellous (márvelos) - maravilloso
mischievous (místchivos) - travieso
mountainous (máuntinos) - montañoso

multifarious (maltiférios) - múltiple
mysterious (mistiérios) - misterioso
nebulous (nébiulos) - nebuloso
nervous (nérvos) - nervioso

numerous (niúmeros) - numeroso
nutritious (niutríshos) - nutritivo
obvious (óbvios) - obvio
ominous (óminos) - siniestro

ostentatious (ostentéishos) - ostentoso
outrageous (autréidchos) - escandaloso
parsimonious (parsimóunios) - tacaño
pernicious (perníshos) - pernicioso

piteous (pítios) - lastimoso
pompous (pómpos) - pomposo
porous (póros) - poroso
precious (préshos) - precioso

precocious (prikóushos) - precoz
preposterous (pripósteros) - ridículo
presumptuous (prisámptchuos) - atrevido
pretentious (priténshos) - pretencioso

previous (prívios) - previo
promiscuous (promískiuos) - promiscuo
rebellious (ribélios) - rebelde
righteous (ráitchos) - honrado

serious (siérios) - serio
simultaneous (saimoltéinios) - simultáneo
spacious (spéishos) - espacioso
spontaneous (spontéinios) - espontáneo

spurious (spiúrios) - falso
subconscious (sabkónshos) - subconsciente
supercilious (supersílios) - arrogante
superfluous (supérfluos) - superfluo

superstitious (superstíshos) - supersticioso
surreptitious (sarreptíshos) - subrepticio
suspicious (sospíshos) - sospechoso
unconscious (ankónshos) - inconsciente

unscrupulous (anskrúpiulos) - inescrupuloso