Sustantivos con terminación ‘ade’

Nouns ending in ‘ade’

arcade (aarkéid) - arcada / galería comercial
ballade (baláad) - balada
barricade (bárrikeid) - barricada
brigade (briguéid) - brigada

cascade (kaskéid) - cascada
comrade (kómrad) - camarada
crusade (kruséid) - cruzada
decade (dékeid) - década

facade (fasáad) - fachada
grade (gréid) - grado
grenade (grenéid) - granada
lemonade (lémoneid) - limonada

marmalade (máarmaleid) - mermelada
masquerade (maskeréid) - farsa/baile de máscaras
palisade (paliséid) - empalizada
parade (paréid) - desfile

promenade (prómeneid) - paseo
renegade (rénegueid) - renegado
serenade (séreneid) - serenata
spade (spéid) - pala / naipes: pica