Sustantivos con terminación ‘ess’

Nouns ending in ‘ess’

access (ákses) - acceso
actress (áktres) - actriz
address (adrés) - dirección
congress (kóngres) - congreso

countess (káuntes) - condesa
duchess (dáches) - duquesa
princess (prínses) - princesa
process (próses) - proceso

progress (prógres) - progreso
sculptress (skáltres) - escultora
stewardess (stúuardes) - azafata
waitress (wéitres) - camarera