Sustantivos con terminación ‘or’

Nouns ending in ‘or’

actor (áktor) - actor
advisor (adváisor) - consejero
aggressor (agrésor) - agresor
ambassador (ambásador) - embajador

ancestor (anséstor) - antepasado
anchor (énkor) - ancla
armor (ámor) - armadura
auditor (óditor) - auditor

author (ózor) - autor
bachelor (báchelor) - soltero
behavior (bijéivior) - comportamiento
benefactor (benefáktor) - benefactor

calculator (kálkiuleitor) - calculadora
candor (kándor) - franqueza
censor (sénsor) - censor
chancellor (chánselor) - canciller

collector (coléktor) - coleccionista
color (kólor) - color
commentator (kómenteitor) - comentarista
competitor (kompétitor) - competidor

conqueror (kónkeror) - conquistador
contractor (kontráktor) - contratista
contributor (kontríbiutor) - contribuyente
corridor (kórridor) - pasillo

counselor (káuntselor) - consejero
creator (kriéitor) - creador
creditor (kréditor) - acreedor
curator (kiuréitor) - conservador

debtor (détor) - deudor
decorator (dékoreitor) - decorador
demonstrator (démonstreitor) - manifestante
detector (ditéktor) - detector

dictator (diktéitor) - dictador
director (diréktor) - director
doctor (dóktor) - doctor
donor (dóunor) - donante

editor (éditor) - editor
elevator (elevéitor) - ascensor
emperor (émperor) - emperador
endeavor (indévor) - esfuerzo

error (érror) - error
escalator (éskaleitor) - escalera mecánica
executor (igzekiútor) - ejecutor
exterior (ikstiérior) - exterior

factor (fáktor) - factor
favor (féivor) - favor
flavor (fléivor) - sabor
gladiator (gládieitor) - gladiador

governor (gávernor) - gobernador
harbor (hárbor) - puerto
honor (ónor) - honor
horror (hórror) - horror

humor (hiúmor) - humor
incinerator (insínereitor) - incinerador
incubator (ínkiubeitor) - incubadora
indicator (índikeitor) - indicador

inspector (inspéktor) - inspector
instructor (stráktor) - instructor
interior (intírior) - interior
investigator (invéstiguéitor) - investigador

janitor (dchánitor) - portero
labor (léibor) - trabajo
major (méidchor) - comandante
mayor (méior) - alcalde

metaphor (métafor) - metáfora
minor (máinor) - menor
mirror (mírror) - espejo
monitor (mónitor) - monitor

navigator (návigueitor) - navegante
neighbor (néibor) - vecino
operator (ópereitor) - operador
predecessor (prédesesor) - precursor

professor (profésor) - profesor
proprietor (propráietor) - propietario
radiator (réidieitor) - radiador
rancor (ránkor) - rencor

reactor (riáktor) - reactor
refrigerator (refrídcheréitor) - refrigerador
rumor (rúmor) - rumor
sailor (séilor) - marinero

sculptor (skólptor) - escultor
senator (sénator) - senador
spectator (spékteitor) - espectador
splendor (spléndor) - esplendor

sponsor (spónsor) - patrocinador
suitor (sútor) - pretendiente
tailor (téilor) - sastre
terror (térror) - terror

traitor (tréitor) - traidor
tremor (trémor) - temblor
vendor (véndor) - vendedor
vigor (vígor) - vigor

visitor (vísitor) - invitado
warrior (wórrior) - guerrero