Sustantivos con terminación ‘tion’

Nouns ending in ‘tion’

abbreviation (abríviéishon) - abreviatura
abolition (abolíshon) - supresión
abortion (abórshon) - aborto
absorption (absórshon) - absorción

abstraction (abstrákshon) - abstracción
acceleration (akseleréishon) - aceleración
accentuation (aksentuéishon) - acentuación
accommodation (akomodéishon) - alojamiento

accreditation (akreditéishon) - acreditación
accumulation (akiumiuléishon) - acumulación
accusation (akiuséishon) - acusación
action (ákshon) - acción

adaptation (adaptéishon) - adaptación
addiction (adíkshon) - adicción
addition (adíshon) - adición
administration (adimistréishon) - administración

admiration (admiréishon) - admiración
adoption (adópshon) - adopción
affection (afékshon) - afecto
affliction (aflíkshon) - aflicción

allegation (aliguéishon) - alegato
alteration (olteréishon) - alteración
ambition (ambíshon) - ambición
animation (animéishon) - animación

application (aplikéishon) - solicitud
appreciation (aprishiéshon) - apreciación
arbitration (arbitréishon) - arbitraje
association (asóusiéshon) - asociación

assumption (asámpshon) - asunción
attention (aténtshon) - atención
attraction (atrákshon) - atracción
authorisation (ozoriséishon) - autorización

automation (otoméishon) - automatización
aviation (eiviéshon) - aviación
calculation (kalkiuléshon) - cálculo
caution (kóshon) - precaución

circulation (serkiuléishon) - circulación
civilisation (siviliséshon) - civilización
classification (klasifikéishon) - clasificación
coalition (koulíshon) - coalición

collection (kolékshon) - colección
collocation (kolokéishon) - colocación
combination (kombinéishon) - combinación
combustion (kombáschon) - combustión

communication (komiunikéishon) - comunicación
compensation (kompenséishon) - compensación
competition (kompetíshon) - concurso
completion (komplíishon) - finalización

complication (kompliquéishon) - complicación
composition (komposíshon) - composición
concentration (konsentréishon) - concentración
condition (kondíshon) - condición

confederation (konfederéishon) - confederación
confirmation (komfirméishon) - confirmación
congregation (kongreguéishon) - fieles
connection (konékshon) - unión

conservation (kontservéishon) - cnservación
consideration (kosideréishon) - consideración
constellation (consteléishon) - constelación
constitution (konstitúshon) - constitución

construction (kostrákshon) - construcción
consumption (konsámpshon) - consumo
contraction (kontrákshon) - contracción
contradiction (kontradíkshon) - contradicción

contribution (kontribiúshon) - contribución
convention (konvénshon) - convención
conversation (converséishon) - conversación
conviction (konvíkshon) - convicción

cooperation (kouoperéishon) - cooperación
correction (korreléishon) - corrección
creation (kriéishon) - creación
deception (disépshon) - engaño

declaration (deklaréishon) - declaración
decoration (dekoréishon) - decoración
dedication (dedikéishon) - dedicación
deduction (didákshon) - deducción

definition (definíshon) - definición
deflation (difléishon) - deflación
delegation (deleguéishon) - delegación
demolition (demolíshon) - demolicion

demonstration (demonstréishon) - demostración
description (discrípshon) - descripción
designation (designéishon) - designación
destination (destinéishon) - destino

destruction (distráksohn) - destrucción

detection (ditékshon) - descubrimiento
determination (determinéishon) - determinación
devotion (divóushon) - lealtad

direction (dirékshon) - dirección
discrimination (diskriminéishon) - discriminación
distinction (distínkshon) - diferencia
distraction (distrákshon) - distracción

distribution (distribiúshon) - distribución
donation (dounéishon) - donación
duration (diuréishon) - duración
edition (edíshon) - edición

education (edchukéishon) - educación
elevation (elevéishon) - elevación
estimation (estiméshon) - valoración
evolution (evolúshon) - evolución

examination (eksaminéishon) - examen
excavation (ekskavéishon) - excavación
exception (iksépshon) - excepción
exclamation (eksklaméishon) - exclamación

execution (eksekiúshon) - ejecución
exhaustion (igsóstchon) - agotamiento
exhibition (eksibíshon) - exposición
expectation (ekspektéishon) - expectativa

expedition (ekspedíshon) - expedición
expiration (ekspiréishon) - expiración
explanation (eksplanéishon) - explicación
exploration (eksploréishon) - exploración

exposition (eksposíshon) - exposición
extinction (ekstínkshon) - extinción
federation (federéishon) - federación
flotation (floutéishon) - flotación

formation (forméishon) - formación
foundation (faundéishon) - fundación
fraction (frákshon) - fracción
function (fónkshon) - función

generation (dcheneréishon) - generación
graduation (gradchuéishon) - graduación
hesitation (hesitéishon) - vacilación
identification (aidentifikéishon) - identificación

ignition (igníshon) - ignición
illustration (ilustréishon) - ilustración
imagination (imadchinéishon) - imaginación
imposition (imposíshon) - imposición

inauguration (inoguiuréshon) - inauguración
indication (indikéishon) - indicación
indigestion (indaichéstchon) - indigestión
infection (infékshon) - infección

inflammation (imflaméishon) - inflamación
inflation (infléishon) - inflación
information (informéishon) - información
injection (indchékshon) - inyección

innovation (innovéishon) - innovación
inspection (inspékshon) - inspección
inspiration (inspiréishon) - inspiración
instruction (instrákshon) - instrucción

integration (integréishon) - integración
intention (inténtshon) - intención
interruption (interrápshon) - interrupción
intersection (intersékshon) - intersección

introduction (introdákshon) - introducción
intuition (intuíshon) - intuición
invention (invénshon) - invención
investigation (investiguéishon) - investigación

invitation (invitéishon) - invitación
irrigation (irriguéishon) - irrigación
location (loukéishon) - posición
migration (maigréishon) - migración

multiplication (moltiplikéishon) - multiplicación
navigation (naviguéishon) - navegación
negotiation (nigousiéishon) - negociación
nomination (nominéishon) - nombramiento

notion (nóushon) - noción
nutrition (niutríshon) - nutrición
objection (obdchékshon) - objeción
obligation (obliguéishon) - obligación

observation (observéishon) - observación
occupation (okiupéishon) - ocupación
operation (operéishon) - operación
opposition (oposíshon) - oposición

organization (organiséishon) - organización
perfection (perfékshon) - perfección
persecution (persekiúshon) - persecución
perspiration (perspiréishon) - transpiración

petition (petíshon) - petición
pollution (polúshon) - contaminación
position (posíshon) - posición
precaution (prikóshon) - precaución

precipitation (prisipitéishon) - precipitación
prediction (pridíkshon) - predicción
preparation (preparéishon) - preparación
prescription (preskrípshon) - prescripción

presentation (presentéishon) - presentación
prevention (privénshon) - prevención
privatisation (praivatiséishon) - privatización
probation (proubéishon) - período de prueba

proclamation (proklaméishon) - proclamación
production (prodákshon) - producción
pronunciation (prononsiéishon) - pronunciación
proportion (propórshon) - proporción

protection (protékshon) - protección
publication (pablikéishon) - publicación
qualification (kualifikéishon) - calificación
question (kuéschon) - pregunta

quotation (kuoutéishon) - cita
radiation (reidiéishon) - radiación
ration (ráshon) - ración
reaction (riákshon) - reacción

reception (risépshon) - recepción
recognition (rekogníshon) - reconocimiento
recreation (rekriéishon) - reconstrucción
reduction (ridákshon) - reducción

reflection (riflékshon) - reflexión
regulation (reguiuléshon) - regulación
rendition (rendíshon) - interpretación
repetition (repetíshon) - repetición

reproduction (riprodákshon) - reproducción
reputation (repiutéishon) - reputación
reservation (reservéishon) - reservación
resignation (resignéishon) - dimisión

resolution (resolúshon) - resolución
respiration (respiréishon) - respiración
restriction (ristríkshon) - restricción
revolution (revolúshon) - revolución

salvation (salvéishon) - salvación
satisfaction (satisfákshon) - satisfacción
seduction (sidákshon) - seducción
selection (silékshon) - selección

sensation (senséishon) - sensación
separation (separéishon) - separación
solution (solúshon) - solución
starvation (starvéishon) - hambruna

station (stéishon) - estación
subscription (sabskrípshon) - suscripción
subtraction (sabstrákshon) - substracción
suggestion (sadchéschon) - sugerencia

superstition (superstíshon) - superstición
tradition (tradíshon) - tradición
transition (transíshon) - transición
translation (transléishon) - traducción

transportation (transportéishon) - transporte
vacation (vekéishon) - vacaciones
valuation (valiuéishon) - valoración
variation (veriéishon) - variación

vegetation (vedchetéishon) - vegetación
ventilation (ventiléishon) - ventilación
vibration (vaibréishon) - vibración