Verbos regulares con terminación 'ade'

Regular verbs ending in 'ade'

degrade (digréid) - degradar
dissuade (disuéid) - disuadir
evade (ivéid) - evadir
invade (invéid) - invadir

persuade (persuéid) - persuadir
pervade (pervéid) - penetrar
trade (tréid) - comerciar
upgrade (ápgreid) - mejorar