Verbos regulares con terminación 'ict'

Regular verbs ending in 'ict'

afflict (aflíkt) - afligir
constrict (konstríkt) - oprimir
contradict (kontradíkt) - contradecir
convict (konvíkt) - condenar

depict (dipíkt) - representar
evict (ivíkt) - desalojar
indict (indáit) - procesar
inflict (inflíkt) - infligir

predict (pridíkt) - predecir
restrict (ristríkt) - restringir